Juldagen


Nåd vare mer er, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus!

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, låt oss be:
Ack, Herre Jesus, hör min röst: gör dig ett tempel i mitt bröst.
Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro.
 
Låt alltid klinga i min själ en sång till dig som vill mig väl
och fyll mitt hjärta med en psalm till vaggsång vid din krubbas halm.
 
Pris vare Gud som med sitt ord  har sänt sin son till denna jord.
Av änglakörer fylls hans hov och rymden skallar av hans lov.
Den här bönen och lovprisningen är de sista verserna i en julpsalm av Martin Luther, präst och en kyrkoman som hjälpte de kristna att tro som det står i Bibeln. Han skrev den när hans lilla dotter höll på att somna. Det är en psalm och en bön för både vuxna och barn, skriven för länge sedan, för 500 år sedan, i Tyskland.
När vi firar gudstjänst, och inte minst när vi firar jul, så påminner oss bland annat psalmerna om att vi hyllar Jesus tillsammans med kristna som levat för oss. Deras böner och sånger, bidrar till att göra vår gudstjänst sann och vacker. Idag skall även predikan vara ett inslag i vår gudstjänst där en präst som levde för länge sedan, en präst som kände Martin Luther, får tala om Jesus för oss. Prästen heter Olaus Petri och kallas Sveriges reformator. Han hjälpte de kristna i vårt land att upptäcka vad Bibeln verkligen skriver om Jesus.Detta hade man tappat bort i kyrkan och predikningarna på den tiden sade ofta något annat än Bibelns budskap. För att hjälpa predikanterna att predika gav Olaus Petri ut en samling med 90 predikningar som de kunde använda sig av. Vi skall nu se på vad Olaus Petri eller Olof Pettersson lyfter fram i en predikan över Jesu födelse, en predikan på Jesu Christi födelse dagh.
Fyra saker skall vi ta fasta på.
Först: Olaus Petri inleder med att slå fast att Jesus kom till jorden för att befria oss från syndens, dödens och djävulens makt, och ifrån Guds vrede och dom.
Det språk som Olaus Petri använder är drastiskt men sant. Om inte Gud skulle gjort något för att ge oss människor förlåtelse och hjälp skulle vi gå under tillsammans med djävulen och alla onda makter i helvetet. Hur kan det komma sig att vi befinner oss i en sådan svår situation?
Vi kan tänka oss att ni ger gåvor, julklappar, till en vän ni tycker om. Men vännen säger aldrig tack. Och han använder gåvorna ofta på ett skadligt sätt, utan att tänka på andra, fastän han borde veta bättre. Och fastän han ibland förstår att han gör fel fortsätter han bara att vara otacksam och skada andra med sina gåvor. Då skulle vi som givare bli arga och besvikna på vår vän. Speciellt eftersom vi förväntar oss så mycket av denne vän. Och eftersom han gör andra illa. Men vi tycker ju om vännen, det är därför vi ger honom så många gåvor.
Vad skall vi då göra? Jo, det som Gud som ger oss otacksamma människor så mycket gåvor gjorde, det var att han själv tog på sig straffet som vi förtjänar. Han gjorde om sina vänners liv som att det blev ett liv Gud till ära.
Olaus Petri skriver: Så barmhärtig har vår himmelske Fader varit mot oss, att han låtit sin son göra ett sådant byte med oss, att han har tagit våra synder, död och allt det onda som vi bort lida av, och lagt det på sig själv, och givit oss sin rättfärdighet, liv och allt gott.
Det var därför Gud blev människa i Jesus för att göra detta. När Jesus föds i ett stall i Betlehem är det för att göra oss till Guds vänner igen. Han ställer till rätta det vi gör fel. Jesus gör om våra liv så att vi kommer rätt igen. Det kan vi inte göra själva. För det som är gjort är gjort.
Vi kan inte leva om våra liv på ett perfekt sätt. Men Jesus ställer allt till rätta för oss. Vi kan se hans födelse i Bethlehem såsom vår födelse på nytt. Vi får börja om med Gud som Gud vill. På uppståndelsens dag kommer det för alla kristna att visa sig att Jesus gjort oss kristna hela och rena. Här nere på denna jord har vi bara att tro på att det är sant och vara glada över det som Jesus gjort.
Jesu födelse i Betlehem ger oss människor som blivit Guds ovänner på grund av våra synder, hopp om att bli Guds vänner igen, och befriade från synd och skuld. Därför är det så gott att fira Jesu födelse i Bethlehem. Jesus gör om våra liv så att allt vi gör fel ställs till rätta.
Det var det första. Så ta vi fasta på en andra sak som Olaus Petri sedan säger i sin predikan.
Först erinrar han oss om varför vi firare Jesu födelsedag.Sedan sammanfattar han utförligt julevangeliet som vi lyssnade till. Han återberättar historien om Jesu födelse två gånger till och med.
Det är en poäng i detta att berätta om och om igen hur det gick till när Jesus föddes. Det är en vacker berättelse, en händelse där det bara finns glädje. Den är lätt att komma ihåg. Vilka är med? Jungfru Maria, Josef, herdarna, änglarna. Det sker i ett stall där det finns åsnor, kor och andra djur.
Allt detta märkliga och spännande och vackra hjälper oss att minnas Jesu födelse. Det gör att vi gärna tänker på den. Det gör även många som inte är kristna. Gud berättar så vackert om sin sons födelse för att vi skall minnas den, unga och gamla, och för att dess budskap skulle spridas över hela jorden. Berättelsen sätter också in Jesu födelse i ett stall i en obetydlig stad och en snickarfamilj som inte alls var känd, i ett världshistoriskt sammanhang. De som är med i händelse är få, enkla, vanliga människor.
Men Lukas är noga med att berätta när detta skedde i världshistorien. Vi får veta vem som var kejsare och vem som styrde i den del av riket där Jesus föddes. Vi får veta att Jesu födelse var förutsagt flera hundra år innan den skedde i Gamla testamentet, till exempel av profeten Jesaja vars ord vi lyssnade till. Och ängarna i himlen lovar Gud när Jesus föds. Jesu födelse har betydelse för hela världen och alla tider, på himmel och på jord, fastän det sker i en liten by i närvaro av få, enkla människor.
Vi är inte så många här idag. Men vi firar en händelse som har betydelse för hela världen, också för dem som inte alls känner till vad Jesus gjort för oss. Genom att veta vem Jesus var och är och tro på det får vi en stor julgåva som många människor, många rika människor med mycket pengar inte har, eftersom de inte tror på Jesus. Det är verkligen en stor sak att få fira Jesu födelse och tro att Jesus också är vår Herre och Gud. Vad är det som sker: Jo, vi får det som änglarna den första julnatten ropar ut: Fred eller frid med Gud. Vi blir Guds vänner! Genom att fira Jesu födelse och tro på det får vi frid med Gud som styre och råder över allt som finns.
Det kan verka litet att fira gudstjänst här idag. Men det är så stort, Och lite av storheten förstår vi när vi tänker på att miljarder kristna världen över firar hur Jesus föddes i Betlehem.
Så till det tredje saken: Bland de lärdomar som Olaus Petri lyfter fram så understryker han att judarnas och alla människors frälsare och kung föddes till vår jord då läget var helt hopplöst för det judiska folket. Det judiska folket visste att det var Guds folk. Det visste att Gud hade stora planer för detta folk. Alla andra folk på jorden skulle få känna Guds makt och godhet genom att vörda just Israels folks Gud. Alla andra folk skulle se på Israels folk och säga: Det folket måste vara Guds folk för Gud gör så stora ting för det.
Men när Jesus föddes gick det mesta fel i Israel. Utländska, mäktiga Herrar styrde landet som ingick i det väldiga romerska imperiet. Judarna hade en kung, Herodes, men har var inte av den kungaätt som Gud lovat komma för att befria landet. Inte heller var prästerna i Templet tillsatta som Bibeln bjöd. Och sinsemellan var judarna mycket oense och stred motvarandra. Ingen hade respekt för judarna på den tiden och själva trodde de inte på sin framtid. Och just då, när hoppet tycks vara ute för att Gud skulle gör sitt folk stort och respekterat, då föds Jesus till jorden.
På samma sätt är det för oss: Vi får hoppas på Gud när det är som svårast. Ja, när det är som svårast är ofta Gud som närmast! Ofta är det så för att vi skall förstå vårt behov av Gud och att vi inget kan göra själva för att Gud skall komma till oss. När livet är som mest besvärligt och du själv är skuld till det. Då du förstår att du inte kan hjälpa dig själv, då vill Gud hjälpa dig, då får du lita på honom!
Så den sista saken vi skall lägga märke till: Jesus kommer också till oss i det som är litet och oansenligt, påminner Olaus Petri. Gud själv föddes som människa i ett stall i en liten obetydlig stad. Det påminner om att Guds rike inte är av denna världen. När man hör Gud till, tillhör man ett stort osynligt rike som visar sig här på jorden i fattigdom.
Detta har ingen kunnat tänka ut att Gud skulle komma till vår jord på det sättet. Därför behöver Gud skicka änglar som berättar detta. Själva himlen öppnades och så berättade änglaskaran detta för herdarna. Detta är ingen liten obetydlig sak: Det var så de gick till när Gud berättade för oss hur hans son föddes till jorden att himlen öppnade sig och så sjöng änglarna till Jesusbarnets ära. Och detta budskapet förmedlas nu till oss alla i Bibeln.
Det är en fantastisk historia, men man måste tro på Bibeln för att hålla den för sann. Många vill inte tro på detta eftersom Jesus föddes av fattiga föräldrar som tvingades låta sitt barn tillbringa sin första natt med djuren i stallet. Andra tycker det är för fantasifullt med änglarna som sjöng i himlen. Det är oförnuftigt säger man.
Vi skall inte imponeras av makt och pengar och rikedom och makt på jorden. Vi skall inte låta vårt förnuft styra när vi ställs inför Bibelns ord. Det viktiga är att tro på Jesus. Det är en största skatten man kan få.För då får man frid med Gud: Jesus är ju Gud själv som föddes som människa på vår jord för att leva ett sant, rättfärdigt människoliv i vårt ställe och ge oss Guds förlåtelse och frid i all evighet.
Vi säger med Olaus Petri:
”Lovad och ärad vare vår himmelske fader som oss haver varit så mild och barmhärtig, att han icke skonat haver sin enfödde och naturlige son, utan haver givit honom här ned uti all sorg och bedrövelse för vårt bästas skull. Honom vare pris, ära och tack i evighet! Amen!”