Kristi himmelsfärds dag 2 årg hm 2016


Kristi himmelsfärds dag, ”Herre över allting”, 2:a årgången, högmässa, Lund och Ravlunda 2016-05-05


Texter : Ps 110,1-4 ; Apg 1,1-11 ; Luk 24,49-53 ; Ef 1,17-23

Psalmer: 35; 697:6; 158; 474:2-5; 159,1-4 ; 15; 159,5-6

I Faders och Sonens och den Helige Andes namn, låt oss be;

Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må hos oss finna en beredd boning. Genom samme din Son Jesus Kristus vår Herre. Amen!
”Herren sade till min Herre: ’Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.’ Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender.”
Dessa ord ur den 110:e psaltarpsalmen beskriver den händelse och den verklighet som vi högtidlighåller idag. Fadern i himmelen säger till kung Davids Herre, Sonen Jesus Kristus, att Jesus som alltings konung nu tar plats på Guds högra sida. När Jesus 40 dagar efter sin uppståndelse upptogs till den himmelska dimensionen inför de elva apostlarna, innebar det att Han är hela tillvarons Herre. Jesus Kristus är den ende Herren, allhärskaren, världsalltets konung. Sådan är verkligheten för oss och för alla, i himlavärlden och här på jorden. Vi omges av makter och krafter som står Gud emot och av människor som är i dessa makters våld. Vi känner själva motståndet mot Guds goda vilja som en stark kraft i våra egna hjärtan som gör att vi ständigt faller i olydnad. Men Herren Jesus är dessa makters överman, i himmelen och här på jorden. Han härskar mitt ibland sina fiender. Från Sion, från Guds boning i himmelen, går hans makts spira ut och råder och regerar. De onda makter som här tycks oövervinnliga, synden, döden och djävulen i alla dess skepnader, ligger i själva verket ihopsamlade som en hjälplös hög under kung Jesu fötter, som Jesu fotapall. Och de kommer på domens dag i den undergivna ställningen att tvingas bekänna att Jesus Kristus är Herren för att sedan förgås i helvetet.

Så lyder Kristi himmelfärds dags glada budskap. Detta är en grundsanning i vår Kristna tro. Nu har vi att inrätta våra liv i enlighet med att Jesus är Herre över allting.

Jesus är rättfärdighetens Herre över all orättfärdighet som han fördömer, bekämpar och en dag skall låta förgås för evigt. Din olydnad, synden du begår, är fördömd och i grunden besegrad. Varje gång du tänker, talar eller handlar emot något enda av Guds bud. Varje gång du missbrukar det liv Herren gav dig genom att inte tjäna din nästa fastän Herren kallar dig till det, det är din del i upproret mot Honom som är alltings Herre. Se din synd, försök inte förtränga den. Bekänn ditt brott mot Herrens bud, prata inte bort det. Då är du på den gode segrarens sida i kampen mot mörkrets besegrade makter, då kommer du inte att dö för evigt i dina synder.

Jesus är alltings Herre. Han har fullbordat försoningsverket och segern över ondskan alldeles själv. Han samlar nu sina barn i sitt rike för tid och evighet. Lita på att det är så. Allt vad som behöver göras för att du skall få vara Guds vän i alla tider, har Jesus fullgjort. Hur illa det än kan gå här i världen, kan du som genom dopet och tron på Jesus är förbunden med Gud, ha frid i sinnet och vara trygg och lugn. Har du brustit i tilliten till att Jesus gjort allt för dig, får du bekänna det som synd. Vår svaga tro är orsak till mycken olydnad.
Så tar vi fasta på orden i psaltarpsalmen att Herren Jesus är präst för evigt på samma sätt som Melki-Sedek. Alltid när du vänder dig till Jesus möter du den store översteprästen som genom sitt offer på Golgata kors sonat alla dina synder.  Samtidigt som Herren Jesus sitter på Maktens högra sida och regerar över allt, kommer han till dig med nåd och förlåtelse i evangeliet och i sin för dig offrade kropp och sitt för dig utgjutna blod i nattvardens bröd och vin. Sin nåd och förlåtelse, liv och kraft ger han dig som tror på Honom som den ende Herren och den ende Frälsaren. Låt oss i denna vår kristna tro be och bekänna … 


Kristi himmelsfärds dag, ”Herre över allting”, 2:a årgången, högmässa, Lund och Ravlunda 2016-05-05


Texter : Ps 110,1-4 ; Apg 1,1-11 ; Luk 24,49-53 ; Ef 1,17-23

Psalmer: 35; 697:6; 158; 474:2-5; 159,1-4 ; 15 ; 159,5-6

 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

 I Jesu namn låt oss be: Herre, helga oss i ditt ord, ty ditt ord är sanning. Amen!

”De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen”

Så skriver författaren till Hebréerbrevet om Jerusalems tempel som var platsen för det Gamla förbundets offergudstjänst. Sammanhanget är en jämförelse mellan översteprästen Jesus enda, fullkomliga offer på Golgata kors som sonar alla världens synder en gång för alla, och Gamla förbundets offergudstjänst i Jerusalems Tempel som pekade fram på Jesu offer på Golgata.

Det vi tar fasta på är att Jerusalems mäktiga tempel, vars grund vi till en del kan se och ta på ännu idag, är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Herrens heliga tempel är nu i himmelen. Detta himmelska templet kan vi inte se. Men detta tempel har all betydelse i Guds rike från den stund då Jesus offrades på korset, uppstod på den tredje dagen och upptogs till himmelen i härlighet. Nu är det templet boningen för sanningen och nådens Herre. Templet vi ser lämningar av i Jerusalem är bara en skuggbild av detta. Den osynliga, himmelska verkligheten betyder allt i förhållande till den jordiska och synliga. Det är en viktig sida i budskapet på Kristi himmelfärds dag. Det som är kärnan i vår kristna tro, att Jesus är den ende Herren som vi är kallade att leva och dö för och hoppas allt gott av, är en sanning vi inte kan se.

Jesu undervisning och underverk sågs av många människor. Massvis av folk såg hur Jesus dog. Många människor mötte Jesus såsom uppstånden från den döda, det finns flera sådana vittnesbörd nedtecknade. Lärjungarna såg hur Jesus upptogs till himlen, togs hem till Gud som Herren. Om martyren Stefanus berättas hur han i sitt dödsögonblick fick se himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida. Profeten Daniels ord om Människosonen som ges all makt och Uppenbarelsebokens vittnesbörd om Lammet på den himmelska tronen är också visioner. Utöver det har vi bara Guds ord att hänvisa till när det gäller Kristi himmelfärds dags budskap: Jesus är Herren över allt som finns. Samtidigt är ju detta att Jesus är Herren på Guds högra sida en helt grundläggande sanning som hela kyrkans tro vilar på. Men här är vi alltså hänvisade till en osynlig sanning. Till att lita på Guds ord som beskriver en verklighet som ingen fått se på samma sätt som man såg Jesu underverk, hans död och att han uppstått från det döda. Här handlar det verkligen om att Gud ger tro på denna sanning. Att vi litar på Guds ord. Vi skall som predikotext se på hur vår troende broder i Kristus Paulus talar om innebörden i att Jesus uppstigit till himmeln och sitter på maktens högra sida. Vi lyssnar till Efesierbrevets första kapitel, verserna 17 till 23.

”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla”

Så lyder Herrens ord! Gud vi tackar dig !

Tre viktiga saker lyfter vi fram:

Först: Att ha kunskap om Jesu seger. 

Det är själva kännetecknet på att man är kristen att man vet att Jesus är Herren. Att han är Herren över allt och alla och att han är min personlige Herre. Det är ju den urkristna bekännelsen, Jesus är Herren. Det är denna sanning Paulus beskriver då han berättar om den kraft som Gud verkade i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter.

Men nu är det ju så mycket som talar mot denna bekännelse, om vi ser oss omkring i tillvaron. Så mycket sker som går helt på tvärs med Gud vilja, de kristna bekännarna åtminstone är få och har lite makt, och förgänglighetens och dödens lagar har det sista ordet. Det gör att kunskapen om att Jesus är Herren måste vi hämta någon annanstans ifrån än i tillvaron vi lever i.

Därför ber aposteln att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge oss och alla vishetens och uppenbarelsens Ande. Detta så att vi får en rätt kunskap om honom. Han ber att våra hjärtan skall upplysas, så att vi förstår vilket hopp han kallat oss till. Kunskapen som Paulus ber att vi skall få är det vittnesbörd om Jesus som Paulus och de andra apostlarna delar med sig av.  

Detta vittnesbörd är mer än ord och personliga erfarenheter. Denna kunskap kommer ytterst från Gud själv, det är ett vittnesbörd skapat och framburet av Guds egen Ande. Guds Ande har format Ordet som är vittnesbördet. Guds Ande ger tro på Ordet.Och Guds Ande som ger tro är samma kraft som uppväckte Jesus från det döda och som var verksam då han upptogs till himmelen och intog platsen på Guds högra sida Efesierbrevet så tackar Paulus Gud för att Gud ar uppfyllt de kristna med tro och kärlek. Och Paulus ber vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, att han skall ge församlingsmedlemmarna vishetens och uppenbarelsens Ande, så att de får en rätt kunskap om honom. Och strax innan skriver Paulus att de troende fått detta arv eftersom de är förutbestämda till det av honom, nämligen Gud, som utför allt efter sin vilja och sitt beslut.

Kristendomens trossanningar är historiska fakta. Vittnesbördet om evangeliet handlar inte om att få andra att tycka som vi kristna tycker, utan att ställa våra medmänniskor inför en historisk, objektivt sann verklighet. Det är fakta som vi inte kan verifiera med vårt förnuft eller med vår erfarenhet. Vi kan bara säga att det finns skäl som kan tala för dem. Inte minst Kristi kyrkas historia. Det började med att en liten skara människor utan inflytande vågade sina liv för det osannolika påståendet att Jesus är Herren. Nu utgör de som tror så den största världsreligionen.

Detta förhållande säger till oss kristna att tron vi fått är en mäktig Guds kraft som finns i oss. Och vi utmanar de icke-troende som hela tiden vill ha synliga bevis för sin kunskap med att säga: Den viktigaste saken man kan veta i tillvaron, den kan man inte få synliga belägg för. För den sanningen gäller vem Gud är och honom kan vi inte se. Vi har att ta emot tron på honom och det han berättar om sig själv i Bibeln. Just nu sitter Jesus från Nazaret på Guds högra sida och har all makt i himmelen och på jorden. Och den makten brukar han till att bekämpa sitt rikes fiender och för att väcka en levande tro i så många människohjärtan som möjligt. Det är en verklighet du och jag och alla andra har att räkna med och ta ställning till utan att se den.”

För det andra: Vikten av att besinna storheten i Jesu seger
Att känna till befattningshavarna på ett företag där man inte arbetar är en sak. Att veta vem som är min egen chef är delvis en annan. För olika slags kunskap påverkar mig på olika sätt och olika mycket. När det gäller kunskapen om Jesu försoningsverk och insikten om att han den ende verklige Herren, är det den mest berörande kunskap man överhuvudtaget kan ha.

Jesus Guds Messias har all makt och inget kan sätta sig upp mot honom. Allt ligger inför hans fötter. Jordens stormakter och världsledare, folk och folkopinioner, journalistkåren, arbetsgivaren, marknadskrafter, fackförningar, tidsandan, änglar, demoner, ja till och med djävulen själv, allt är honom underlagt.

Vad kan vara viktigare att veta än det? Vet jag det lyssnar jag ju på Jesus i första hand och inte till de andra makterna. Kunskapen om detta borde påverka dig som tror på det mer än allt annat du vet.

Ändå: Annan jordisk kunskap kan kännas mycket viktigare eftersom det är något jag själv och människor jag här på jorden är beroende av uppfattar med våra gemensamma sinnen.
Det är så men det borde inta vara så. Det viktigaste är ju att veta vems alltings Herre är och leva såsom han vill att vi skall leva. Man kan därför säg att livet i den kristna tron är ett liv i kamp för att de kristna trossanningarna skall beröra mig mer och mer, att jag skall ta dem på större och större allvar, att kunskapen om att Jesus är Herren skall få dominera så mycket som möjligt i mitt hjärta. Det gäller att inse hur stort hoppet är och den hissnade omfattningen av det arv som väntar mig i evigheten. Det gäller för oss att förstå storheten i det budskap som bland annat Kristi himmelsfärdsdag är bärare av.
Stärks min tro på detta ger det iver i arbetet och vittnesbördet för Guds rike. Det ger motivation att lyda Guds bud. Det ger mig trygghet och tillit till Guds nåd och barmhärtighet när jag plågas av synderna jag har begått. Det ger mig frihet och integritet gentemot makter och krafter på jorden som vill råda över mig men som inte vill mig väl. Det ger hopp inför den dag då jag skall lämna denna världen. Ett hopp som motverkar rädsla och otrygghet under min tid på jorden. Ett hopp som gör att jag är mindre uppfylld av att till varje pris få ut så mycket som möjligt av denna världens goda och istället kan tjäna min nästa.

Kunskapen om de kristna trossanningarna stärks då jag tar emot dem om och om i bibelläsningen och i gudstjänsten. Den stärks då jag besinnar då jag märker att den liksom börjar klinga i sinnet. Den stärks då jag umgås med medkristna för vilka dessa sanningar är levande och starka. Ett skäl till avfallet från tron är påverkan från världens ande som finns överallt. Det måste vi bemöta genom att låta oss påverkas av Guds ord och kristen motkultur.

Man kan annars undra varför Herren låter vår tro vara svag. En orsak är att Gud vill pröva vår tro, att tvinga oss till avgörelse, att driva oss till daglig omvändelse. Ett annat är att tvinga oss att se hur otron skadar oss så att vi ångrar och bekänner våra synder i önskan att befrias från världens ande. Herren kan också använda vår svaghet i tron till att göra oss mer förstående för de icke-troende vi är kallade att vittna för. Vi är inte så tvärsäkra i tron vilket gör att vi förstår vår icke-kristne nästa bättre och han känner att de kristna inte är helt annorlunda än han själv.
Men målet är att tillväxa i tro, hopp och kärlek. Kristi kyrka behöver sina trosvissa kristusbekännare särskilt i vår tid då dessa är få och därför kan man säga, har ett desto större ansvar.

Till sist: Vi är som medlemmar i Kristi kyrka med om att skörda frukterna av Jesu Kristi seger.
Fyrtio dagar efter uppståndelsen är det dags för konungen som vistats bland folket att ta säte på tronen i kungapalatset. Han flyttar från koja till slott. Jesus ska distansera sig från sina lärjungar. Men ändå förblir han närvarande i lärjungarnas liv. Genom sin Ande i ordet och sakramenten kommer Han att leda de sina genom jordetillvaron. Här får de det stora uppdraget att vittna om Honom och inbjuda alla de möter att träda in i hans rike. Därför är lärjungarna så glada när de efter Jesu himmelsfärd vänder tillbaka till Jerusalem. Jesus har inte lämnat dem. Han kommer att vara med dem alla dagar intill tidens slut då han skall komma tillbaka. Lärjungarna tillbringar många dagar i Templet där de prisar Gud för detta. Deras himmelske Herre har trätt in i den himmelska helgedomen, i det himmelska Sion. Han är ju också hos dem i det jordiska Sion, i Tempelhelgedomen i Jerusalem, platsen för Guds närvaro på jorden. När lärjungarna prisar Gud i Templet är de hemma hos Gud. För Templet i Jerusalem var en jordisk motsvarighet av Templet i himmelen där Jesus nu bor.

Under den tid Jesus tillbringat med sina lärjungar på jorden, hade han gett dem instruktioner att gå in i arbetet med att utbreda Guds rike som hans sändebud. Lärjungarna väntar spänt på den dag då de skall beklädas med kraft från höjden och få marschordern att gå ut och evangelisera bland alla folk, med början i Jerusalem. De väntar på pingstundret. Vi minns hur det stod i Psaltarpsalm 110, efter talet om Herrens makts spira som skall sträckas ut från Sion och att Herren skall härska mitt ibland sina fiender, nämligen: ”villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte”.  Orden syftar på hur Jesu vänner, lärjungarna och vi alla, efter Jesu himmelsfärd bereder sig på uppbrott för att utbreda Guds nåds evangelium bland alla folk.

Det är en uppgift och en marschorder som gäller intill den dag Herren skall komma åter på samma sätt som lärjungarna sett honom fara upp till himmelen. Jesu allmakt och segerkraft, är ju verksam här på jorden i Gudsfolket, Guds församling, ekkläsia. Dessa kristustroende, de som är återlösta av Kristi blod; gudsfolket är alla lemmar i en kropp som har Kristus som huvud. Tillsammans är de fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Guds kraft finns i Kristus som finns i sitt folk. Gudsfolket representerar i världen Guds fullhet eftersom Jesu och Guds Ande bor i dem.

Detta är stora ord. Och fakta. Rent konkret innebär det till exempel, att en lite förvirrad, blyg, lite udda, kristustroende som hamnat snett i livet, att en så till synes obetydlig människa, på den plats han befinner sig, i sin person förkroppsligar Guds allmakt. Den makt som i ett ögonblick kan möblera om och tillintetgöra hela universum. Och icke-troende statschefer, inflytelserika kulturpersonligheter, företagsledare, journalister, militärer, arméer, demagoger och allt vad det kan vara som alla ser upp till, de skall en gång böja sig för det som denne ende tafatte Kristne representerar. För varje enskild medlem av Guds folk, det må så vara ett litet nydöpt barn, är uppfylld av Guds Ande som uppväckte Jesus från det döda.

Sådana är fakta. Ni kan tänka er vilken kraft som är samlad i våra kristna kyrkor och även i vår lilla kyrksal då det firas Gudstjänst. Och vi skall veta att den kraften är med oss då vi som ensamma kristna vistas i fientlig omgivning. Ty Guds kraft verkar mitt ibland Guds fiender.
Vissheten om att vara skyddade och burna, och fyllda av Gud själv på detta sätt  har ingenting med vår kraft, förmåga och lydnad att göra. Över huvudaget inget alls. Det är huvudbudskapet på Kristi himmelsfärds dag och alla dagar att denna visshet att höra Gud till för tid och evighet, vara fyllda av hans kraft och få ggöra hans goda gärningar, den får vi genom att rikta våra blickar på Jesus och tro på honom som vår ende Herre och frälsare. Vi avslutar med ord ur Efesierbrevets andra kapitel: ”Gud har uppväckt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Jesus Kristus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem” Amen. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande ; såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet Amen 

Hälsning från S:t Markus församling i Lund

Nummer 1 år 2010

Kära vänner,

Så har tiden kommit för ett nytt församlingsbrev, bl.a. med predikoturer fram t.o.m. september månad detta år. Vi fortsätter att liksom tidigare samlas till söndaglig gudstjänst (med nattvard ungefär var tredje söndag). I regel inleds gudstjänsten klockan 11, men notera att vi under juli och augusti på prov samlas redan klockan 10. Anledningen är att det kan vara bra med en lite längre eftermiddag, i synnerhet under den varma årstiden. Som framgår firas ingen gudstjänst den 27 juni, ej heller den 11 och den 25 juli.

Våra högmässogudstjänster äger ju rum i IOGT:s samlingssal på Bantorget 5 och nattvardsgudstjänsterna i aulan i St Tomas katolska skola i St Larsparken. Det är dock möjligt att nattvardsgudstjänsterna kommer att firas i en mer centralt belägen lokal, EFS-kapellet på Biskopsgatan 10. Besked kommer inom kort.

Beträffande programmet kan man nämna följande:
Söndagen den 9 maj hålls efter gudstjänsten ett kort anförande över innebörden i något inslag i vår gudstjänstordning. Sådana anföranden är annars tänkta att äga rum den sista söndagen varje månad då vi firar gudstjänst på Bantorget 5.

Läs mer i detta nummer av hälsning från Sankt Markus församling här.