Hälsning från Sankt Markus församling


Dalby 2017-12-22
Höstterminen har nått sitt slut, och inför julfirande och årsskifte kommer här ett nytt församlingsblad.
   Några större förändringar har inte skett under terminen som gått. Vi fortsätter att samlas till söndaglig gudstjänst i IOGT:s samlingssal eller, då vi firar nattvard, i EFS-kapellet. Vid de flesta gudstjänster har vi söndagsskola och (då vi är på IOGT) kyrkkaffe.   
   I den protestantiska delen av kristenheten har år 2017 präglats av högtidlighållandet av den lutherska reformationen. Den 31 oktober 1517 offentliggjorde Martin Luther sina 95 teser mot den romerska kyrkans avlatshandel. Som ansvarskännande själasörjare kunde han inte acceptera att kyrkan lurade människor att tro att man kunde få frälsning genom att bidra ekonomiskt till påvens katedralbygge. Reformatorns kamp för sanningen innebar återupptäckten om det som är själva huvudsaken i den kristna tron: Evangeliet om syndernas förlåtelse och frälsning till evigt liv med Gud genom tron på Jesu försoningsverk på Golgata kors. I vår församling har vi med anledning av jubiléet vid kyrkkaffet haft två kortföredrag om Martin Luthers Lilla katekes. Vid det sista jämfördes Luthers skrift med en reformert och en katolsk katekes från reformationstiden (”Heidelbergkatekesen” respektive Petrus Canisius katekes). Det som bl.a. utmärker Luther Lilla katekes är att den är alltigenom biblisk, lyfter fram Jesu försoning som det centrala, är opolemisk och kort. Vidare samlades några av oss på årsdagen av reformationen för ”bordssamtal” på Bishop Arms i Lund. Vi dryftade planer på att under vårterminen anordna offentliga föredrag om ämnen relaterade till kristen tro. Avsikten är bl.a. att nå vänner som, fastän de ännu inte har något regelbundet gudstjänstliv, önskar lära känna den evangelisk-lutherska kyrkokristendom som under århundraden har präglat vårt land och     folk. Det är Andreas och Adam som ansvarar för detta projekt.  Avkristningen tilltar inte bara i samhället utan också i kristna samfund. Många av oss menar att gemenskaper som vill hålla sig till Bibeln och bekännelsen nu har som en viktig kallelse att erbjuda vilsna nutidssvenskar undervisning om vad sann kristen tro är för något. Kyrkor vars företrädare och gudstjänstordningar lär att frälsning är att ha det bra i detta livet eller avfärdar sanningen att Gud är vår himmelske Fader (och istället lär att Gud lika gärna kan tillbes som vår mor), leder däremot människor bort från Livets väg.
    Så ytterligare ett par begivenheter vi har att se fram emot.
    Söndagen den 21 januari firas gudstjänst med dop. Det är Julia De Almeida och hennes bror Aaron som, om Gud så vill, denna dag kommer att upptas i Kristi kyrka. Högtiden äger rum i EFS-kapellet kl.10.30. Låt oss omsluta Julia och Aron med våra förböner.
   Julia och min dotter Johanna har nu uppnått konfirmationsåldern. Under våren är det tänkt att flickorna vissa lördagar skall undervisas i trosläran på Gratia Dei i Kristianstad tillsammans med en eller flera konfirmander från S:t Andreas församling i Blekinge. Lärare blir undertecknad och Magnus Olsson.
     Kristi himmelsfärds dag är hela församlingen inbjuden till Gratia Dei. Då är det ”kontraktskonvent” här för Missionsprovinsens gemenskaper, med högmässa och efterföljande samvaro.
    Vi skall också nämna att vår församling kommer att vara representerad vid AF:s hälsningsgille fredagen den 26 januari. Hör av er till undertecknad om ni vill medverka.
     Avslutningsvis erinrar jag om, att Missionsprovinsens biskop Roland Gustafsson kommer att lägga ned sin herdestav i mars 2019. Hösten 2018 kommer provinskonventet att till Rolands efterträdare välja någon av de tre biskopskandidater som Missionsprovinsens präster skall utse i vår. Låt oss be för det stundande biskopsvalet!
     Så tillönskar jag er alla en välsignad jul och ett gott nytt nådens år 2018.    
Patrik Toräng


Kära vänner
Sommarens församlingsbrev inleds med en tillbakablick 
på det som skett under vårterminen.
    Söndagen den 19/2 – Sexagesima – hölls församlingens 
10-års jubileum med gudstjänst, förstärkt kyrkkaffe och en 
tillbakablick. Sexagesima för 10 år sedan firade gemenskapen 
som skulle bli S:t Markus församling i Lund sin första 
gudstjänst i Stångby bibliotek (f.d. prästgård) med 
12 deltagare. Mycket har hänt sedan dess. Innan våra 
gudstjänster förlades till nuvarande lokaler, har vi samlats i 
Filippis samlingssal på Sandgatan, i Frälsningsarméns kyrksal 
på Magle St. kyrkogata (nu ägd av Lunds studentsångare), 
i Estniska huset på Clemenstorget och i aulan i S:t Thomas 
katolska kyrka i S:t Lars parken. Vi har haft bibelstudier, 
sångstunder på äldreboenden och offentliga föredrag, bl.a. om 
medicinsk etik med dr Magnus Göransson och om evangelisk 
människosyn med framlidne professor Bengt Hägglund. 
Några av oss är medlemmar sedan begynnelsen. 
Andra har kommit till och åtskilliga har lämnat oss under åren
som gått. En tid var ett trettiotal personer inskrivna på 
kommunionlängden. Idag är vi betydligt färre. 
   Söndagen den 23/4 hölls rådslag och årsmöte. 
Protokoll finns att tillgå. Det kan nämnas att vi fått en ny hemsida. 
Hemsidan fungerar t.v. parallellt med den gamla. Båda kommer snart 
att uppdateras. 
   Söndagen den 21/5 samlades vi till kyrkodag med ett drygt trettiotal 
deltagare i Ravlunda g:a skola. Den arrangerades tillsammans med 
S:t Andreas församling i Småland-Blekinge och Lutherstiftelsens 
gudstjänstgemenskap på Österlen (som firar gudstjänst i skolan sedan 
två år tillbaka). Programmet bestod av högmässa med predikan av 
Magnus Olsson (kyrkoherde för S:t Andreas församling), föredrag 
av undertecknad om det omistliga i vårt evangelisk-lutherska arv 
och tidsandan 2017, samt en avslutande andakt av kh.em Jan-Erik 
Appell (Gratia Dei, Kristianstad). Det är alltid gott att möta kristna 
trossyskon kring Ordet och nattvardsbordet och dela erfarenheter om 
hur det kan vara att upprätthålla ett evangeliskt-lutherskt gudstjänstliv. 
Våra gemenskaper är små men betyder mycket för dem som samlas. 
Det är en kallelse, en gåva och ett ansvar att få framhärda i vårt 
gudstjänstfirande även om det ibland kan kännas tungt.   
   Efter gudstjänsten den 28/5 hade söndagsskolan en liten 
avslutning med picknick vid Borgeby slott. En historisk, trivsam 
och naturskön plats vid Kävlingeån. Rekommenderas för utflykter!
   Efter högmässan den 11/6 var församlingen bjuden på kyrklunch 
hos Appells på Gårdstånga Nygård. Det var en fin med ändå lite 
sorgsen stund då vi fick ta avsked av familjen som i dagarna flyttar 
till en gård vid Höja utanför Ängelholm. Som en liten avskedsgåva 
överlämnades ett äppelträd som vi hoppas skall trivas i myllan vid 
den nya boplatsen. Mycket stort och varmt tack till Eva, Josef, Emilia, 
Emma, Elsa och Benjamin som under alla dessa år så troget engagerat 
sig i vår församling! Vi önskar er allt gott i ert nya hem och ber att 
Herren må välsigna er på alla sätt!     
    Efter gudstjänsten den 18/6 blir det några veckors sommaruppehåll. 
Som framgår av predikoturerna, hålls gudstjänst den 16/7 (kl.10.30 
på IOGT). Den leds av Andreas Karlgren som med sin familj nu har 
återvänt till Skåne (Kävlinge) efter ett par års vistelse i Växjö. 
Varmt välkomna tillbaka! Fr.o.m. söndagen den 6/8 återupptas det 
söndagliga gudstjänstfirandet. Angiven tid och plats för gudstjänsterna 
är så definitiva de kan bli. Uppgifter om tjänstgörande präst är 
preliminära. Jag räknar med att skicka ut ett reviderat program i början 
av höstterminen.
   Med dessa ord vill jag önska er alla en skön och vilsam sommar! 
Må vår Herres, Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes delaktighet, 
vara med er alla! Patrik T

(3/2016  1/2017)

Vi går mot jul- och årsskifte, och det är tid för ett församlingsbrev!
   Den fjärde söndagen i advent firar vi familjegudstjänst med söndagsskolans avslutning på Bantorget 5, kl. 16.00. Det bjuds på fika före gudstjänsten och julgröt efter densamma. Beträffande vårterminen kan först nämnas att vår församling förhoppningsvis kommer att vara representerad på Akademiska förenings hälsningsgille i AF-borgen i Lund fredagen den 27/1. Det är ett tillfälle att ”visa att vi finns” som brukar innebära en hel del givande samtal, både med studenter och företrädare för andra kristna församlingar och organisationer. Har någon möjlighet att hjälpa till går det bra att kontakta undertecknad eller Eva Hergens. En månad senare inleds fastetiden. Liksom förra året kommer vår fasteinsamling att ha som ändamål hjälp till föräldralösa gatubarn i Kenya. Arbetet bedrivs av den kenyanska lutherska kyrkan och förmedlas av ELM-BV. Församlingens rådslag kommer förmodligen att äga rum efter gudstjänsten den 23/4. Så planeras det för en kyrkodag i Ravlunda på Österlen Bönsöndagen den 21/5 med högmässa, bibelföredrag och avslutande andakt. Samlingen, som äger rum i byns gamla skola, har vi tillsammans med gudstjänstgemenskapen på Österlen som samlas här ungefär var tredje söndagseftermiddag. Några bibelstudier eller föredrag vid kyrkkaffet – som vi har haft ibland – är ännu inte inplanerade, men hör gärna av er om det finns önskemål om detta. Vi har tidigare talat om att undertecknad skulle berätta lite om judarnas ställning och kallelse i det Nya förbundet. Det blev inte av under hösten – kanske kan det genomföras någon gång år under vårterminen.
   Vad som däremot ägde rum planenligt i höstas var en samling med information om kristendomsförföljelse i vår tid. Söndagen den 16/10 gästades vi av Robert Södertun från föreningen Open Doors. Med hjälp av bild- och filmvisning berättade Robert, som är pastor i EFS-församlingen i Råå utanför Helsingborg, engagerat och kunnigt om hur förfärligt många av våra bröder och systrar i tron har det i vissa länder. Och förföljelsen bara tilltar. År 2015 dödades över 7000 kristna för sin tro på Jesus vilket var nästan 3000 fler jämfört med tidigare år. Värst är det i Nordkorea (sedan 14 år tillbaka) och många länder i den muslimska världen. Men även på vissa håll i Asien, i Afrika söder om Sahara och på den amerikanska kontinenten förföljs eller trakasseras kristna på olika sätt. Och kristna som flytt undan förföljelse i sina hemländer kan vittna om hur fientligheten fortsätter även i Europa.
    Vi får vara tacksamma över att ännu kunna samlas till gudstjänst utan att någon försöker hindra eller hota oss. Samtidigt upplever vi att biblisk kristendom är illa sedd och motarbetad även i vårt eget land. Bibelkristna föräldrar är ofta mycket bekymrade över den antibibliska påverkan våra barn drabbas av på olika håll i det avkristnade svenska samhället. Något som förvärrar problemet är, att många kristna samfund övergivit den apostoliska tron och tagit till sig icke-kristna synsätt som frodas i den sekulariserade världen. Det kan vara svårt att som förälder hävda kristna sanningar när barnen upplever hur de som säger sig vara kristna intar djupt obibliska hållningar i många frågor. Vi som vill hålla oss till en traditionell evangelisk tro får stötta varandra, be för varandra och vara beredda på att än mer kristendomsfientliga tider kan stå för dörren. Korset, lidandet i Kristi efterföljd, är ett av kyrkans kännetecken. Förföljelsens verklighet för Guds folk påminner även den fridfulla julhögtiden oss om. Den heliga familjen tvingades ju fly till Egypten kort efter Jesu födelse för att undgå Herodes mordiska anslag. Men julbudskapet förkunnar också att Ljuset övervinner mörkret: Guds löften och omsorg kan djävulen och världen inte rå på! Med den hoppfulla sanningen tillönskar jag er alla en välsignad jul och ett gott nytt Nådens år 2017.         Patrik Toräng


Nummer 2 2016


Kära vänner,


Vårterminen närmar sig sitt slut och sommaren är här. Söndagen den 19/6 har vi en liten ”avslutning” efter gudstjänsten i friluftsområdet Skrylle nära Dalby. Man tar själv med sig förtäring. Information om tider och samåkning kommer. Beträffande predikoturerna för sommar och hösttermin kommer uppgifterna om tjänstgörande präst kommer att justeras. Vi firar även nästa termin våra högmässor i EFS-kapellet till ungefär samma kostnad som på Bantorget: ca 600 kr.


   Det är en glädje att meddela att Emma Appell, som sedan församlingen bildades 2007 deltagit i söndagsskolan, kommer att konfirmeras lördagen den 23/7 efter undervisning och lägervistelse vid Fridhems lutherska missionsgård i Vännäs (nära Umeå).

   Efter gudstjänsten söndagen den 16/10 kan vi se fram emot information om förföljelsen av kristna runt om i världen. Då kommer Robert Södertun, präst för EFS-församlingen i Råå och medarbetare i Open Doors, att berätta om organisationens kartläggning av kristendomsförföljeser och dess arbete för att hjälpa utsatta medkristna.  Samlingen vänder sig till alla intresserade. Den söndag då vi tar upp kollekt till Immanuel Church i Jaffa och evangelisation i en judisk miljö, kommer jag att hålla ett anförande om judarnas ställning i det Nya förbundet. Liksom i fjol kommer församlingen att presenteras vid Akademiska föreningens hälsningsgille i början av höstterminen. Datum meddelas senare.

   Vid rådslaget den 10/4 omvaldes sittande kyrkoråd: undertecknad (ordf.); Josef Appell (kassör); Eva Appell, Adam Davidsson, Eric Rundqvist, Karin Werell (ordinarie ledamöter), samt Eva Hergens och Martin Truedsson (suppleanter).

   Under våren har vi hållit tre bibelstudier om Herrens heliga nattvard: Om dess innebörd (6/3), om vem som är inbjuden (5/4) och om hur de stora kyrkotraditionerna förstår altarets sakrament (8/5). Nattvarden är ett nådemedel! Herren ger här sina barn andlig näring för att stärka dem i tron att de av nåd, tack vare Jesu Kristi försoningsverk, har frid med Gud för tid och evighet. Inbjuden till måltiden är du som tagit emot dopet i den treenige Gudens namn och som med församlingen tror och bekänner Bibelns Jesus Kristus som din ende Herre och Frälsare. Jesus är konkret närvarande i nattvardens bröd och vin som är Hans sanna kropp och blod. Varje nattvardsgäst har att, bl.a. med hjälp av nattvardsgudstjänstens skriftetal, pröva sig själv, bekänna och ångra sin synd, samt i tacksam tro ta emot Guds nåd i brödet och vinet. Allt i bön om att få leva i daglig omvändelse i hoppfull tillit till Herrens bud och löften.   

   Lördagen den 23/4 hölls i Kristianstad regionalt prästmöte för Missionsprovinsens präster i region syd med missionsbiskop Roland Gustafsson och bitr. biskop Lars Artman (som har biskoplig tillsyn bl.a. över koinoniorna i Skåne: Vår församling och Gratia Dei i Kristianstad). Det var goda samtal om det kyrkliga läget och den egna situationen. Bl.a. deltog Magnus Olsson, tidigare präst i den lettiska lutherska kyrkan, nu präst för S:t Andreas församling. Denna bildades den 29/11 2015 och har ett 20-tal medlemmar härrörande från Nybro, Karlskrona, Ronneby och Öland. Man samlas till högmässa två gånger per månad i Emmanuelskyrkan i Karlskrona och i ett hem nära Nybro (Ärngisslahyltan). Dessutom har man bibelstudier. I sommar är ett familjeläger nära Ronneby inplanerat, med temat Luthers liv och teologi. Gemenskapen har ansökt om medlemskap i Missionsprovinsen.

   Våra församlingar samlar i allmänhet inga stora skaror. Må vår litenhet inte beröva oss glädjen över storheten i Herrens löfte att ge sin lilla hjord sitt eviga Rike (Luk 12:32). Även om antalet medlemmar inte växer, må vår tro i vår tillbedjan få näring till att växa på djupet. Detta så att vi bevaras som Guds barn och får vara frimodiga kristna i en prövningsfylld tid. Välsignad sommar! PTNummer 3 2015/ 1 2016


Kära vänner,


Så har snart ännu ett år förflutit och jul- och nyårshögtiderna närmar sig. Församlingens sista gudstjänst före årsskiftet blir, som framgår, högmässan i EFS-kapellet söndagen efter jul. Det är dock i skrivande stund osäkert om vi kan fortsätta samlas i det kyrkorummet. Av ekonomiska skäl har EFS-församlingen beslutat ta ut en avgift för upplåtelse av kapellet. Blir den avgiften för hög måste vi se oss om efter en annan lokal för våra högmässor. Tills vidare gäller dock uppgifterna i predikoturerna, d.v.s. att högmässorna äger rum på Biskopsgatan 10. Annars fortgår, om Gud så vill, församlingslivet som vanligt under året som kommer. Fr.o.m. d.10 januari firas, med något undantag, gudstjänst varje sön- och helgdag kl.11.00 (kl.10.30 fr.o.m. maj månad) med nattvard ca var tredje gång och söndagsskola under del av gudstjänsten. Inför vårterminen är samlingar utöver gudstjänsterna ännu inte inplanerade Men det är möjligt att kyrkorådet, som möts i januari/februari, kommer med förslag om detta. Förhoppningsvis kan bibelstudier i någon form återupptas efter jul. Information kommer. Hör gärna av dig med önskemål om ämnen, tid och plats. En begivenhet som inte syns i predikoturerna kan jag redan nu informera om. Fredagen d.29/1 kl.12-16 kommer vår församling att vara representerad på Akademiska föreningens hälsningsgille i AF-borgen och presentera oss för nyinskrivna studenter och andra intresserade. Kontakta gärna undertecknad om du vill hjälpa till med detta.


Av "tilldragelserna" den gångna höstterminen kan följande nämnas: Lördagen d.19/9 anordnade Lutherstiftelsen och vår församling en kyrkodag på Österlen i Ravlunda g:a folkskola. Huvudtalaren teol.dr. Daniel Johansson från Församlingsfakulteten i Göteborg höll två mycket lärorika, uppbyggliga och uppskattade föredrag om livet i dopet och om Uppenbarelseboken. Totalt samlade dagen ett fyrtiotal åhörare från olika orter och församlingar runt om i Sydsverige. Man kan tillägga att samlingen blev en "inofficiell invigning" av ett mer regelbundet gudstjänstfirande i Ravlunda g:a skola (istället för i Vik). Nu samlas en skara Jesu vänner ca var tredje söndag i skolbyggnadens fina ljusa samlingssal kring Guds ord och - varannan gång - Herrens Heliga Nattvard.

Missionsprovinsens konvent ägde i år rum lördagen den 10/10 i Kvillebäckens församling i Göteborg. Konventets viktigaste beslut var att bejaka ett dokument som innebär att Missionsprovinsen i Sverige, Det evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge förenats i en kyrkogemenskap. Samarbetsavtalet benämns De nordiska stiftens gemenskap och undertecknades i Lahti, Finland, den 7/11 av biskoparna Roland Gustafsson (Sverige), Risto Soramies (Finland) och Thor Henrik With (Norge). Avtalet innebär bl.a. att de tre stiften har altar- och predikostolsgemenskap samt att biskoparna samlas till överläggningar två gånger per år.

Efter högmässan d. 11/10 berättade teol.kand. Carl-Henrik  Karlsson från evangelisationsorganisationen Källan om Israelmissionens arbete för att göra Jesus känd och älskad bland judar. Bl.a. fick vi höra att Evangeliet på senare tid i det tysta vinner själar även i ortodoxa judiska miljöer som är hårda motståndare till kristendomen. Vår församling stöder evangelisation bland judar genom kollekter till den evangelisk-lutherska församlingen Immanuel Church i Jaffa.

Vid gudstjänsten d.17/11 besöktes vi av vänner från Gideoniterna och fick höra ett intressant och engagerat vittnesbörd om hur dessa sprider Guds ord genom att trycka och dela ut biblar. Vi får be om Herrens välsignelse för Gideoniterna och deras viktiga arbete.

Med dessa återblickar vill jag önska er alla ett välsignat julfirande och ett gott nytt nådens år 2016.           Patrik Toräng

-----------------


Nummer 2 A.D. 2015

Kära vänner,
Sommaren är åter här med efterlängtad vila och en lugnare tempo för många av oss. För vår församling innebär det att det blir glesare mellan gudstjänsterna. Som framgår av programmet samlas vi under högsommaren i EFS-kapellet ca varannan söndag och firar då högmässa. P.g.a. färre gudstjänster och semesterresor kan det annars bli långt mellan nattvardstillfällena. 
     Fredagen 30/1 presenterade vi vår församling för andra gången vid Akademiska föreningens hälsningsgille i AF-borgen. En begivenhet där ca 130 föreningar, studentnationer m.m. informerar om sin verksamhet för 4000 besökare. Det gavs tillfällen till samtal med besökare och företrädare för andra församlingar och organisationer. Vid vårt rådslag i april bestämdes att vi även skall medverka då detta evenemang anordnas fredagen 4/9.
    I slutet av mars månad fick vi avtacka Andreas för hans stora insatser som församlingens vice pastor. Han och hans familj flyttade då till Växjö där Kerstin sedan en tid arbetar. Att familjen Karlgren lämnat oss efter alla dessa år har förvisso skapat ett tomrum!  Dessbättre kommer Andreas att fortsätta att leda gudstjänst ca en gång per månad, vilket vi är mycket tacksamma för.
      Söndagen 26/4 leddes gudstjänsten av Anders Göth från Malmö. En del av Anders anställning för ELM-BV består i ett arbete som "stadsmissionär". Ett antal dagar i veckan besöker han kaféer i kvarteren kring Möllevångstorget och är tillgänglig för samtal med alla och envar. Arbetet har gett många goda tillfällen till andlig vägledning som det har visat sig finnas ett stort behov av. Det var inspirerande att få inblick i denna utåtriktande verksamhet.
      Under höstterminen fortsätter vi att fira Ordets gudstjänst på IOGT (var tredje söndag) och högmässa på EFS-kapellet. Notera gudstjänsttiden: 10.30 t.o.m. 11/10 därefter kl.11.00. Söndagsskolan under en del av gudstjänsten fortsätter också. I höst hoppas vi på besök från Gideoniterna och informeras om hur de sprider Guds ord genom att trycka och dela ut biblar. Efter högmässan 11/10 berättar Carl-Henrik  Karlsson från evangelisationsorganisationen Källan om Israelmissionens arbete med att göra Jesus känd och älskad bland judar. Det sker inte minst genom gåvoförmedling till en evangelisk-luthersk församling - Immanuel Church - i Jaffa. Kollekt tas då upp till det ändamåle). (Annars går kollekten till vår församling utom sista söndagen i månaden då den går till mission i Mongoliet (META) och Peru (ELM-BV),
     Lördagen  19/9 ca kl. 10-15 anordnar Lutherstiftelsen och vår församling en kyrkodag på Österlen. Den äger rum i den gamla folkskolan i Ravlunda. Huvudtalare är teol.dr. Daniel Johansson från Församlingsfakulteten i Göteborg. Han kommer att undervisa om Uppenbarelseboken och om dopets innebörd. Kyrkoherde Jan-Erik Appell från Gratia Dei och undertecknad kommer också att medverka. Alla är varmt välkomna att ta del av fördjupad undervisning om dessa ämnen. Det är också ett gott tillfälle att träffas för medkristna som firar gudstjänst i vår församling, i Johanneskoinonian på Gratia Dei i Kristianstad, i Vik och på annat håll i Skåne. Utförligt program kommer i augusti.
      I vintras hade vi ett bibelstudium (Jakobsbrevet avslutades). Av olika skäl blev det inte fler. Förhoppningsvis återupptas de i höst.
      Ytterligare kommande begivenheter som kan nämnas är Lutherstiftelsen årssammankomst fredagen 26/6 i Pauligården i Göteborg där bl.a. teol.dr. Rune Imberg talar om missionen; Missionsprovinsens årliga konvent lördagen 10/10 i Göteborg samt Församlingsfakultetens bibelkonferens om sakramenten och kristologi, också i Göteborg (i fakultetens nyligen förvärvade fastighet på Ekmansgatan 3).  Skall också meddela att jag har semester 16/6-10/7 samt 22/7-13/8.

     Så vill jag till sist önska er en välsignad sommar!
     Patrik T        
Hälsning från S:t Markus församling i Lund

Nummer 4 A.D. 2014 / Nummer 1 A.D.2015

Kära vänner,

Höstterminen lider mot sitt slut och, Deo volente - om Gud så vill - kommer ett nytt kalenderår snart att ta vid.
     Av det gångna halvårets händelser kan först nämnas Missions- provinsens konvent lördagen 4/10 i Mariakyrkan i Uddevalla. Som alltid var det gott att träffa trossyskon från Missionsprovinsens gemenskaper runt om i landet. Vi fick vara med om givande överläggningar och uppbygglig undervisning. I ett kortföredrag om ”förbundets bägare” underströk kh David Appell (Umeå) att nattvardens gåvor – syndernas förlåtelse, liv och salighet - verkligen ges av nåd allena! Det går inte att göra sig värdig dess välsignelser. Ångern ger t.ex. ingen värdighet. Den erinrar om en börda av synd vi får lägga av oss i bekännelsen inför Herrens nådetron. Så kan vi gå till den Heliga måltiden iklädda en rättfärdighet vi fått som gåva av Herren som på Golgata kors bar Guds dom över vår syndabörda.
    Förutsättningarna för Missionsprovinsens koinonior är mycket olika. Mariakyrkan ligger i en gammalkyrklig väckelsebygd med förhållandevis många gammaltroende lutheraner. Samtidigt är man som församling ensam om att hålla den lutherska bekännelsens fana högt. På andra håll är medkristna av denna kategori sällsynt. Dessutom kan det finnas andra gemenskaper i närområdet som ståndaktigt står för den evangeliska tron. Är situationen sådan är Missionsprovinsens koinonior ofta mindre. I Lund upplever vi att vår församling krympt. För att vända utvecklingen finns inga enkla lösningar. I tacksamhet över att få möta Herren i Ordet och sakramentet får vi fortsätta att uthålligt fira gudstjänst så som vi är övertygade om är rätt och sant. Tillväxt i kyrkans värld handlar inte bara om att vara många. Det gäller också att växa i sin tro så att man tryggt håller fast vid den även då det är kämpigt. Tron mognar inte minst då den utstår prövningar. En sorts prövning kan bestå i att trossyskonen som samlas kring altaret blir allt färre. Men i det svåra kan Herren ge välsignelse på ett sätt som den prövade inte ser. Välsignelse både för denne själv och för Kristi kyrka på längre sikt.
    Söndagen 19/10 gästades vi av rektorn och prästen Fredrik Sidenvall. Efter gudstjänsten höll Fredrik ett anförande över ämnet att ha Jesus som Herre. Han visade hur det allmänmänskliga behovet av goda, pålitliga auktoriteter återspeglas i en biblisk tro på Jesus. Trygghet, tillgivenhet, lydnad, ömsint och krävande fostran präglar den kristnes relation med Herren liksom en god relation mellan barnet och dess föräldrar. Dessvärre är det speciellt svårt för familjer i vår kultur att förverkliga dessa ideal.
    Gudstjänsten 16/11 leddes av Otto Granlund, präst i St Gabriels församling i Åbo i Finland. I en hälsning till församlingen erinrar han om att fastän nationsgränser skiljer oss åt, är vi genom dopet och tron på Kristus syskon i Gud själv. Djupare än så kan ingen gemenskap vara! Han ger följande minnesvers: Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket (Luk 12:32). Kanske kommer Otto att leda fler gudstjänster då han besöker Sverige för att följa masterutbildningen på Församlingsfakulteten i Göteborg.
    Gudstjänsterna framöver framgår av predikoturerna. Tjänstgörande präst kan komma att ändras. Förhoppningsvis kommer ytterligare präster från våra sammanhang att gästa oss.
    Efter årsskiftet återupptas bibelstudierna vissa kvällar hos Torängs i Dalby eller hos Appels på Gårdstånga Nygård. Alla är varmt välkomna till dessa! Vi håller på att avsluta Jakobsbrevet. Skriften ifråga har ansetts lagiskt. Det är en missuppfattning! Det är viktigt att veta att för Jakob har vissa ord en annan innebörd än vad de har t.ex. hos Paulus. Så betyder ”frihetens lag” (1:25) i Jakobsbrevet evangeliet om Jesus Kristus. Den som i tro tar emot detta och är uthållig i prövningarna, får, trots att man begår många fel (3:2), se fram emot att ärva livets krona (1:12).        Så önskar jag er alla en välsignad Jul och ett gott nytt Herrens år 2015! Patrik Toräng
Betraktelse:
”Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.” (Luk 2:1-2)
Efter segern vid sjöslaget vid Actium år 31fKr blev Julius Caesars adoptivson Oktavianus envåldshärskare i det väldiga Romerska imperiet. År 27 fick han ärenamnet Augustus, ”den upphöjde”. Augustus var en populär och skicklig realpolitiker. Fastän han ständigt förde krig för att utvidga imperiets gränser, lyckades han få ryktet om sig att vara den fredsälskande kejsaren. En av hans första åtgärder var att stänga portarna till Janustemplet på Forum Romanum. Dessa stod alltid öppna i krigstid. Före Augustus regering hade de varit stängda endast två gånger i Roms historia. Under kejsar Augustus regering organiserades statens förvaltning, kommunikationerna byggdes ut, litteratur och filosofisk bildning blomstrade. I huvudstaden uppfördes väldiga marmorbyggnader som vittnade om imperiets stabilitet och makt. Augustus var klok, eftertänksam och beräknande. Han fällde aldrig ogenomtänkta uttalanden. Det sägs att t.o.m. hans repliker till sin hustru Livia var uppskrivna i förväg! Augustus var en av Romarrikets stora härskare. Hans eftervärld upphöjde honom till Gud. Det är ju inte minst för oss kristna en hädelse av stora mått! Å andra sidan kunde våra trossyskon under det första århundradet tacka Augustus för att det fick leva i en rättstat som förenade många folk under en kejsarspira, där de i lugn och ro kunde sprida Evangeliet.
Augustus härskade skenbart också över Guds son. Det var ju han som gav order om skattskrivningen som innebar att Jesus föddes i Betlehem. Men i själva verket var Augustus underordnad barnet i krubban. Gud använde sig av honom och hans imperium för att bygga upp sin Kyrka. Ett rike, som till skillnad från Augustus välde, skall vara i evighet. Fadern och Sonen är ju ett. Det var ett nyfött barn, Guds son, i ett ointressant hörn av det väldiga Imperiet som stod för maktutövningen den första julnatten. Augustus var, utan att förstå det, Jesusbarnets tjänare! Det hade varit gott för honom om han bekänt Jesus som sin Herre. Då hade han inte behövt vara så ängslig. Augustus styrde över ett väldigt imperium. Men ändå var han rädd för åskan och hade alltid ett sälskinn med sig för att skydda sig från blixtar och dunder. Augustus såg till så att lärda män kunde producera djupsinnig litteratur om livets stora frågor. Men själv var han skrockfull: Tog han på sig vänster morgontoffla på höger fot då han steg upp om morgonen, var den dagen förstörd trodde han, och han förblev i sin säng. Hade Augustus haft sin trygghet i Jesus hade han sluppit sådana vanföreställningar. Det var ljusårs distans mellan kejsar Augustus och barnet i krubban. En mental distans! Vi kan alla komma att få distans till Jesus genom att dras med i synsätt och livsstilar som strider mot Evangeliet. Det kan bli som med julsångernas sanna, vackra budskap som ljuder i högtalaranläggningarna under julruschen. Det ackompanjerar en materialism som är allt annat än kristen. Man kan som Augustus vara väl ansedd och göra mycket gott, men hamna fel i förhållandet till Gud. Detta eftersom framgången leder till att man förlitar sig så mycket på sig själv. Likt Augustus och den typiske västerlänningen beter man sig som om man själv råder över sitt liv. Man blir fiende till sin Herre och Skapare utan att begripa det. Var är du på väg i livet? Leds du i din livsvandring av ljuset som strålar från Betlehem? Eller sugs du in i materialismens och självtillitens mörkret? Har du din trygghet i dig själv och samhället du lever i, då är du en tragisk människa som vänder dig bort från din Herre och Skapare. Du lever då i ett annat sammanhang än det himmelrike där vi bärs av nåden, värmen och kraften som kom oss till mötes i barnet i krubban. Låt oss betänka att vi är kallade att i allt ha vår trygghet i, lydnad för och tillit till Guds son, vår frälsare. Hos Jesus, bara hos Jesus, finns det eviga, saliga livet där vi har frid med Honom som är alltings upphovsman och Herre!  /   Patrik T   


 


Hälsning från S:t Markus församling i Lund


                                        Nummer 3 A.D. 2014


Kära vänner,

Höstterminen har just börjat och det är dags för lite information om vad som förevarit och vad som komma skall i vår församling.

Under sommaren har det varit gott att få samlas i EFS-kapellets vackert renoverade kyrkorum som inte behöver ställas i ordning inför varje gudstjänst. Under läsåret räknar vi med att som tidigare ha våra högmässor där (Gudstjänster utan nattvard äger rum på Bantorget 5). Dessvärre är akustiken i kapellet problematisk. Vi kommer att undersöka om bruk av högtalaranläggningen kan förbättra den saken.

Lördagen 19/7 konfirmerades Emilia Appell i Vännäs kyrka utanför Umeå. Hon hade dess förr innan under ett antal veckor förberett sig genom att tillsammans med 15 jämnåriga från olika orter i Sverige (och Norge), få en gedigen, biblisk trosundervisning kombinerad med ett uppbyggligt andaktsliv på Fridhems missionsgård (som drivs av ELM-BV). Vi lyckönskar henne till att ha fått bekräfta sin kristna tro genom att säga sitt ”ja” till frälsningens gåvor och löften som Herren omslöt henne med då hon döptes.

Fredagen 5/9 deltog vår församling för första gången vid Akademiska föreningens hälsningsgille. Gillet är en samling i AF-borgen där olika föreningar och andra organisationer presenterar sin verksamhet vid bord och montrar runt om i byggnaden. Deltagandet upplevdes mycket positivt av oss som var med. Det blev tillfälle till goda samtal vid vårt bord som prytts med vårt krucifix och vår nattvardsservis med kalkläde.

Så något om vad som väntar.
Under hösten blir det bibelstudier vissa fredags- och lördagskvällar hemma hos Torängs i Dalby och Appels på Gårdstånga Nygård. Den första samlingen äger rum hos undertecknad fredagen 12/9 kl.18.30. Vi ägnar aftonen åt Jakobsbrevet. Nästa bibelstudium är planerat till lördagen 18/10 och är förlagt hemma hos familjen Appell. Alla är välkomna att vara med! Hör av er till Gitte, Patrik, Josef eller Eva.
Missionsprovinsens konvent äger rum lördagen 4/10 i Mariakyrkan i Uddevalla. Mariakyrkan är en stor, relativt nybyggd f.d. distriktskyrka som Missionsprovinsens församling fått köpa för en billig penning. Konventet föregås på fredagen av samtal om Missionsprovinsens identitet. Det gäller hur man ska se på relation till Svenska kyrkan. Det är tydligt att inställningen varierar mellan Missionsprovinsens församlingar och mellan enskilda beroende på bakgrund och aktuell relation till Svenska kyrkans gudstjänstliv. Det är viktigt att det ges fortsatt utrymme för olika synsätt.
Söndagen 19/10 leds vår gudstjänst av f.d. kyrkoherden, rektorn för LM Engströms gymnasium i Göteborg, Fredrik Sidenvall. Efter kyrkkaffet håller han ett anförande över ämnet: ”Vad är det att ha Jesus som Herre?” Fredrik är som bekant också redaktör för Tidningen Kyrka och Folk. ”Betraktelsen” i detta församlingsbrev är en något förkortad version av en av hans ledare i denna tidning. Ämnet – hur det är att vara kyrkokristen i dagens Sverige - berör verkligen oss som lever vårt kristenliv i en liten församling i ett avkristnat land.
Församlingens rådslag äger rum efter gudstjänsten 26/10 på IOGT. Då kommer vi bl.a. att nämna att församlingen under det senaste året förlorat drygt ett 10-tal medlemmar som flyttat till annan ort. Det är mycket för en liten gemenskap! Detta föranleder samtal om hur vi kan vara utåtriktade på ett sätt som får fler människor att överväga om vår gemenskap kan få vara deras andliga hem. Medlemstappet har inneburit att kollekterna minskat avsevärt. Så jag får avsluta med att vädja om gåvor så att vi kan betala omkostnaderna för verksamheten! (Dessa uppgår till ca 35000 kr per år och utgörs framförallt av hyreskostnader på ca 24000 kr).
Varma hälsningar, I Kristus,       Patrik Toräng
 
    
Nr 2 2014

                                     

Kära vänner,


Ett stycke in på sommaren är det dags för ett nytt församlingsblad!


Under vårterminen har vi fått fira gudstjänst i stort sett alla sön- och helgdagar. På skärtorsdagen firades nattvardsgudstjänst i Ljud och Bildskolan, belägen alldeles invid stadsbiblioteket. Efter ett visst arbete med iordningsställande av matsalen blev det en fin gudstjänstlokal med vitkalkade väggar och högt i tak. Det kan hända att vi samlas där någon mer gång. Annars sker gudstjänsterna även fortsättningsvis på Bantorget 5 och i EFS-kapellet på Biskopsgatan 10 (under huvuddelen av sommaren och under hösten då vi firar högmässa). Kapellet har blivit riktigt fint efter en omfattande renovering som församlingen genomfört, mestadels med frivilliga insatser. Hädanefter kommer man åter att förlägga sina söndagsgudstjänster till kapellet, men eftersom dessa inleds kl.16 kan vi fortsätta att ha våra högmässor där. Det är vi mycket tacksamma för! EFS-församlingen bedriver ett diakonalt arbete – som vi understött med fasteinsamlingar - i form av öppen kyrka vissa dagar. Där kan den som önskar få en god, billig måltid, umgänge och bönegemenskap. Vill man hjälpa till går det bra.


I mars månad fick samlingssalen på Bantorget ett nytt välljudande piano av märket Bechstein. Instrumentet, som kommer ändå från Nässjö, har skänkts en medlem och vänner till församlingen. Vi är mycket tacksamma för denna gåva som gör musiken ännu vackrare.    

En stor händelse under våren var gemenskapshelgen 26-27/4 på Getterögården  utanför Varberg. Begivenheten, som samlade ett 70-tal deltagare, var ett samarrangemang med Stigens (Dalsland) och Mariakyrkans (Uddevalla) församlingar. Talare var lektor Torbjörn Johansson från Församlingsfakulteten i Göteborg samt Ellen och Carsten Hjorth-Pedersen från Hilleröd (Danmark). Ellen undervisar i psykologi på Hilleröds teologiska högskola (som drivs av den inom- och lågkyrkliga rörelsen Luthersk Mission). Carsten arbetar för Kristent Paedagogisk Institut och föreläser bl.a. om frågor rörande familjeliv och utbildning. Under ”vuxensamtalen” ordnades samlingar för den talrika barnaskaran. Söndagens gudstjänst leddes av Andreas Karlgren med Per-Anders Grunnan som predikant. Vi fick nya insikter i hur det är att leva som kristen i vår postmoderna tid. Samtidsanalys, mediernas betydelse och hur vi skall prioritera vår tid var frågor som dryftades. Det var gott att under ett par soliga och varma dagar träffa medkristna från olika håll i Sydsverige.
Inför hösten kan följande noteras:
Våra närradiosändningar har definitivt upphört i och med att den kristna närradioföreningen i Lund avslutat sin verksamhet. (På Kyrkliga förbundets hemsida - www.kyrkligaforbundet.se - kan man under terminstid lyssna till andakter inför kyrkoårets söndagar.)
Betr. predikoturerna gäller att uppgifterna om tid och gudstjänstlokal är så definitiva de kan vara. Däremot kan det hända att annan präst än den som anges leder gudstjänsten.
Gudstjänsten 7/9 leds av Jonatan Ådahl som tillsammans med Gabriel Skilling och Simeon Appell av missionsbiskop Roland Gustavsson vigdes till Ordets ämbete lördagen 14 juni i Lyktans kyrka i Göteborg. Jonatan kommer att tjänstgöra som biträdande biskopen Lars Artmans adjunkt i Skåne och södra Halland. Han har bosatt sig i Vittsjö efter studier vid Åbo akademi (Finland) där han fortsätter som doktorand i Gamla testamentet.
Nytt vid terminsstarten är att vår församling kommer att delta vid Akademiska föreningens hälsningsgille samt vid en presentation av föreningar m.m. som anordnas för utländska studenter. Kanske kommer vi senare under höstterminen att hålla gudstjänster och/eller andra samlingar på engelska. Vill man hjälpa till vid dessa arrangemang kan man vända sig till undertecknad eller till Andreas. Så vill jag till sist tillönska er alla att välsignad, skön och vilsam sommar!                      Patrik Toräng
  


                                        Nummer 1 A.D. 2014


Kära vänner,

Så här ett stycke in på år 2014 är det tid att summera upp terminen som varit och nämna något om vad som väntar den närmaste tiden.

Under höstterminen gick allt sin gilla gång med Ordets gudstjänst på Bantorget, högmässor Biskopsgatan, bibelstudier vissa vardagskvällar, medverkan i Missionsprovinsens konvent och 10-års jubileum i Kristianstad 7/9 samt vårt eget rådslag 6/10.

Konvetentet på Gratia Dei var välbesökt med representanter från Korpilombolo i norr, Uddevalla/Stigen i väster, Gotland i öster och Vik/Lund i söder. Samt en hel del medkristna från platser däremellan! Vi hade också glädjen att möta den nyvigde biskopen för Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland, Risto Soramies. Han höll ett intressant föredrag bl.a. om sin tid som präst i Istanbul och om mission bland muslimer.

Vid vårt rådslag beslöts bl.a. att kollektändamålen helgdagarna (oftast den sista i månaden) då denna inte går till församlingen, är desamma som tidigare. D.v.s. missionsprojekt i Mongoliet (dit familjen Bertil och Gunn Andersson har återvänt) och understöd av evangeliska församlingar i Peru som Mattias och Elin Lindström varit med om att bygga upp. Familjen Lindström har kommit tillbaka till Sverige och bosatt sig i Örkelljunga. Mattias kommer att leda gudstjänsten på Missionsdagen (15/6) och tillsammans med Elin vid kyrkkaffet berätta om lutherska församlingar i landet. Kollekt tas även upp till Sveriges enda teologutbildning på den lutherska bekännelsens grund, Församlingsfakulteten i Göteborg. Om denna kan sägas att det låga ränteläget kraftigt försvagat dess ekonomi. För att öka intäkterna har ett månadsgivande lanserats. Om 1000 vänner till fakulteten ger 200 kr per månad skulle detta helt lösa de ekonomiska problemen. Här finns en möjlighet att få stödja ett verkligt gott ändamål! FFG:s plusgirokonto är 64060-7.

Vid två tillfällen om året tas kollekt upp till Immanuel Church i Jaffa som bedriver evangelisk församlingsverksamhet i en judisk kontext. Fasteinsamlingen går även detta år till EFS-kapellets diakonala verksamhet. Det leder in på frågan om lokal för våra nattvardsgudstjänster. EFS-församlingen renoverar i skrivande stund sitt kapell. Efter avslutat arbete flyttar man tillbaka sina söndagsgudstjänster dit.  Vad detta innebär för oss vet vi ännu inte. Det beror bl.a. på vilken gudstjänsttid de väljer. Vår högmässa 19/1 firas i aulan i St. Tomas katolska skola (S:t Lars parken). Nattvards-gudstjänsterna 9/2 och 9/3 hålls i EFS-kapellet om inget annat meddelas. Beträffande övriga högmässor får vi återkomma.

Vid rådslaget nämndes att närradiosändningarna t.v. ligger nere. Detta bl.a. p.g.a. förändrade sändningsförutsättningar. Kanske kommer de igång under vårterminen.

Det informerades också om en planerad församlingshelg 26-27 april. Denna kommer att förverkligas i Varberg där vi kommer att möta medlemmar från våra systerförsamlingar i Stigen och Uddevalla. Talare blir Carsten Hjorth-Pedersen med hustru Ellen från Kristent Paedagogiskt Institut i Hilleröd (Danmark) och lektor Torbjörn Johansson från Församlingsfakulteten i Göteborg. Temat blir olika sidor av hur det är att leva som kristen i vår tid. Övernattning sker på Getterögården, vackert belägen vid havet i ett naturreservat alldeles norr om staden. Vi börjar på lördag kl.14.30 och avslutar samlingen vid lunchtid på söndagen. Alla är varmt välkomna att delta. Vi återkommer med mer information senare.

Under året som gått har vi glatts åt att se nya ansikten vid våra gudstjänster. Samtidigt får andra av olika skäl lämna vår gemenskap. Avslutade studier, nytt arbete m.m. gör att vi fått ta avsked av ett antal vänner. Det är ledsamt men hur till de villkor som råder i en universitetsstad!  

Så tillönskar jag er till sist en välsignad fortsättning på det nya året!

Patrik T

-----

Tankar efter ett besök på en missionsgård.


I juli hade undertecknad glädjen att vara med om sommarveckan på ELM-BV:s Missionsgård Fridhem i Vännäs i Västernorrland.  Missionsgården är inhyst i träbyggnader uppförda som militärförläggning vid förra seklets början. Här firas söndaglig gudstjänst enligt svenskkyrklig ordning i en stor kyrksal som även används för föredrag m.m. I anslutning till kyrksalen finns kök med en stor matsal, mindre samlingsrum och bibliotek. Andra byggnader hyser vandrarhem och lägenheter. Missionsgården har ett par anställda - bl.a. en missionsgårdspastor, Jan-Ulrik Smetana, präst i Missionsprovinsen -, men en stor del av arbetet sköts ideellt. På anläggningen anordnas, förutom gudstjänsterna, föreläsningar, barndagar och läger av olika slag. ”Sommarveckan” inleddes med bibelskola och avslutades med familjeläger. Det gavs fördjupad undervisning i Första Petrusbrevet och Kolosserbrevet samt i olika ämnen relaterade till den kristna tron (t.ex. de judiska högtidernas innebörd i Nya testamentet). På kvällarna hölls tältmöten med förkunnelse, bön och sång. Ungdomar som deltog i sommarveckan delade ut inbjudningar till tältmötena till invånare i Vännäs.

Bland allt det man fick med sig från dessa fantastiska dagar skall nämnas följande: Det var gott att få vara med om att tidigare konfirmander så troget deltog i sommarveckans undervisning som var ”mer innehållsrik än lättsmält”. Det var tydligt att konfirmationsundervisningen betytt mycket för dem. En stor del av övriga deltagare utgjordes av barnfamiljer. Vissa av dessa kom resandes från avlägsna trakter för att övervara lägerveckan. Andra hade valt att flytta till området för att familjen skulle få bo på en plats där man har nära till syskon i tron. Detta har bidragit till att det finns underlag för kristna skolor i trakten. Något man också kommer att minnas var de andliga sångerna som sjöngs med kraft och glädje. De hämtades från Lova Herren och Den nya sången. Det var gott att få lära känna en stor gemenskap med medlemmar i alla åldrar som så klart och öppet står upp för biblisk kristendom. Missionsgården är en tydligt markerad andlig oas i det så avkristnade Sverige. Den är en plats där man i gestalt av ett församlingsliv på Bibelns och bekännelsens grund finner det andliga vattnet som skänker evigt liv. En gemenskap där man inte är pragmatisk och tonar ner anstötliga kristna trossanningar, utan där Guds rådslut får framställas i sin fullhet. Här kan lekfolk och ämbetsbärare i en vilsekommen omvärld låta Herrens sanning genljuda, med tröst, undervisning, förmaning och varning. Här kan trons folk stötta varandra i den svåra kallelsen att vara bibelkristen i dagens Sverige. Man får anta att den evangeliska kristenhetens överlevnad i Sverige förutsätter att fler sådana gemenskaper får bildas. Bekännelsetrogna ämbetsbärare och lekfolk kan se det som sin kallelse sammanstråla på platser där sådana inte finns och där bygga upp församlingar av detta slag. Även om verksamheten får en betydligt mindre omfattning än den på Fridhem, kan de få bli till stor välsignelse för de engagerade, liksom för bygden man verkar i.
Det fordras hårt arbete av de medverkande i dessa sammanhang. Det krävs att man ger av sin tid, sitt engagemang och sitt materiella överflöd för att verksamheten skall vara möjlig. Det fordras inte minst en trons och bönens kamp. Liksom alla kristna i alla tider, har man att kämpa för att ens egen kristna livsföring är sann och äkta. Det gäller att vaka och be, så att kristenlivet inte förvanskas av lagiskhet, högmod, skenhelighet, osund misstänksamhet och missmod. Man har ett be om kärlek till sanningen och till sina medkristna, vishet, klarsyn och uthållighet i motgången. Med Herrens hjälp är detta arbete inte bara genomförbart utan en källa till stor välsignelse och djup glädje. Det är ju Herren som kallar oss till sådana uppdrag. Och tjänare i Herrens vingård arbetar inte i egen, utan i Kristi kyrkas sak. Då gäller löftena att dödsrikets portar inte skall övervinna Kristi kyrka och att denna församling av Guds Heliga skall ärva evigt liv!    / Patrik Toräng


------
Hälsning från S:t Markus församling i Lund

Nummer 3 A.D. 2013

Kära vänner,

Sommaren går mot sitt slut och höstterminen tar vid. Här följer några ord om vad varit och vad som väntar.

Tisdagen 7/5 avled Karl-Erik Rignell i en ålder av 95 år. Begravningsgudstjänst med efterföljande minnesstund hölls i Fränninge kyrka och församlingshem fredagen 24/5 i närvaro av hustrun Astrid, barn, barnbarn och många vänner. Karl-Erik hade tjänat som kyrkoherde i församlingen från 1966 till pensioneringen 1982. Karl-Erik var en av initiativtagarna till S:t Markus församling, kyrkorådsledamot och en trogen gudstjänstdeltagare. Vi minns honom som en glad, generös, varmhjärtad och barnkär vän, och tackar Herren för allt gott han fått betyda för oss och för andra.

Helgen före pingst (11-12/5) besöktes vi av teol.dr. Daniel Johansson från Församlingsfakulteten i Göteborg. På lördagseftermiddagen hölls seminarium om hur evangelisten Markus presenterar Jesus som sann Gud och sann människa. Ett femtontal personer från olika sammanhang närvarade. Daniel predikade vid söndagens gudstjänst och talade sedan om hur man på ett enkelt och övertygande sätt kan bemöta de som bestrider att Jesus är sann Gud (t.ex. Jehovas vittnen). Daniel och Församlingsfakulteten skall ha varmt tack för dessa givande dagar.

I samband med gudstjänsten på Heliga trefaldighets dag (26/5) upptogs Anna Sigrid Eleonora Karlgren, dotter till Andreas och Kerstin, i Kristi kyrkas gemenskap genom det heliga dopet. Lördagen 17/8 sker dop av Karl Folke Valdemar Kalin, Eriks och Ingrids nyfödde gosse. Vi tackar Herren för dessa barn och våra nya syskon i Kristi kyrka, och omsluter Sigrid, Folke och deras nära och kära med våra förböner. Dessvärre – för vår del ! – kommer familjen Kalin att flytta till Växjö där Erik fått tjänst som AT-läkare. Vi önskar dem lycka till och Herrens välsignelse!

Så har vi glädjen att meddela att f.d. kyrkorådsmedlemmen Christoffer Frostensson och Stina Erlandsson ingår äktenskap lördagen 17/8. Vigselgudstjänsten äger rum i Arby kyrka söder om Kalmar. Christoffer och Stina kommer att bosätta sig i Kristianstad. Må Herren välsigna dem!

Så till något av det som väntar i höst.

Lördagen 7/9 håller Missionsprovinsen sitt konvent med högtidlighållande av sitt 10-årsjubileum. Detta äger rum i Kristianstad, i Gratia Deis kyrka och samlingslokaler. Efter förmiddagens förhandlingar följer en eftermiddag med föredrag m.m. Bl.a. medverkar Risto Soramies, biskop i missionsstiftet i Finland. Samåkning ordnas. Hör av er till undertecknad.

Även under höstterminen kommer vi att fira våra högmässor i EFS-kapellet på Biskopsgatan 10 utan hyreskostnad. Emellertid står EFS-förssamlingen i begrepp att renovera sina lokaler och därefter ha egna gudstjänster där på förmiddagen. Det återstår att se vad detta kommer att innebära för oss.

Nästa gudstjänst i Vik äger rum söndagen 15/9 kl.14. Vi räknar med att fira gudstjänst i Vik en gång i månaden. Denna annonseras på hemsidan.

Efter gudstjänsten söndagen 6/10 hälls höstens ordinarie rådslag. Följande söndag (13/10) inleds gudstjänsterna åter kl. 11.00!

Beträffande närradiosändningarna är det osäkert när och om dessa återupptas. Detta p.g.a. ändrade inspelningsförhållanden i samband med ombyggnad av Pingstkyrkans närradiostudio.

Vad gäller bibelstudier och veckomässor får vi återkomma senare.

Kanske arrangeras senare i höst en gemenskapshelg med Carsten Hjorth-Pederson (Kristent Paedagogiskt Institut, Hilleröd, Danmark) och hans hustru Ellen, om att leva som kristen i vår tid. Det kan förhoppningsvis bli ett samarrangemang med någon annan församling.  De som är intresserade av dessa samlingar kan höra av sig till mig eller Andreas.       

Varma hälsningar i Kristus. Patrik T


------


Hälsning från S:t Markus församling i Lund

 Nummer 2 A.D. 2013

Kära vänner,

Det har blivit hög tid för ett nytt församlingsblad. Vi nämner något om vad som komma skall och anknyter till en del av det som varit.

Ett nytt inslag i församlingslivet under hösten var ett antal veckomässor som vi samlades till några tisdagskvällar på Biskopsgatan 10. I mars månad firas nattvardsgudstjänst på skärtorsdagens afton kl.18.00. I övrigt gäller att vi under våren firar veckomässa en vardagskväll i månaden då önskemål finns. Intresserade kan kontakta undertecknad eller Andreas för att fastställa lämplig tidpunkt. Vi bör vara åtminstone minst tre som kan enas om en afton då vi har möjlighet att vara med.

Efter gudstjänsten 1:a i advent lyssnade vi till ett mycket intressant anförande av Ingrid Kalin om hennes vistelse i Moskva där hon gjort praktiktjänst på Svenska ambassaden. Vi fick ett tankeväckande vittnesbörd om hur man som svensk kan uppleva rysk mentalitet och olika former för gudstjänstfirande i Ryssland. Vid kyrkkaffet 17/2 berättade teol.stud. Henrik Andersson om hur Kvillebäckens församling i Göteborg inlett verksamhet med veckomössor och läxläsningshjälp i en stadsdel i Göteborg med många invånare i behov av olika former av stöd. Det är verkligen gott att våra församlingar kan göra diakonala insatser och nå medmänniskor som annars har liten kontakt med kyrkan.  

Under våren kan vi se fram emot åtminstone två samlingar vid vårt kyrkkaffe. Den 28/4 kommer biskop Lars att berätta om nyheter som rör Missionsprovinsen. Där har bl.a. det inträffat att koinoniorna i Finland organiserar sig som ett eget stift. Det innebär att en ny samverkansform mellan gemenskaperna i Sverige, Finland och Norge kommer att skapas. Helgen före pingst har vi glädjen att ta emot teol.dr. Daniel Johansson. Daniel har disputerat på ”kristologin” (läran om Jesus Kristus) i Markusevangeliet och är lärare i Nya testamentet på Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel predikar vid gudstjänsten (kl. 10, Bantorget 5) och håller ett kortare anförande vid kyrkkaffe över ämnet Jesu gudom och hur man bemöter Jehovas vittnen och deras argumentation. På lördag eftermiddag (11/5 kl.16) leder Daniel ett seminarium (också på Bantorget). Rubriken lyder: "Jesus är Herre - den urkristna bekännelsen enligt evangelisten Markus".

Söndagsskolan” fortsätter som tidigare. Under gudstjänsterna på Biskopsgatan har Ulrika sångövningar med barnen på Filippi. Vid påsk och därefter kommer barnen att medverka vid vissa gudstjänster med sånger om Jesu uppståndelse.

Familjegudstjänst firas på Kristi himmelsfärds dag.  

Bibelstudier äger under våren rum ca var tredje söndag efter gudstjänsten. Antingen träffas vi hemma hos någon deltagare eller så blir vi kvar i gudstjänstlokalerna. Nästa samling blir söndagen 17/3 och handlar om ”det allmänna prästadömet”, d.v.s. lekfolkets kallelse i Guds rike. Ämnena framledes fastställer vi gemensamt.

I höstas beslutade rådslaget att vi skulle köpa in ett antal exemplar av ELM-BV sångbok ”Den nya sången”. Dessa har nu levererats vilket innebär att vi vid vissa gudstjänster kommer att sjunga sånger ur denna samling.

Bokbordet har kompletterats med nya titlar från Kyrkliga förbundets och ELM-BVs förlag. De nya böckerna kommer vid tillfälle att presenteras lite närmare.

Så pålyser vi till sist att vårens rådslag äger rum efter gudstjänsten 7/4. På dagordningen finns (ännu) inga omvälvande ärenden. Som vanligt kommer ekonomi, kollektändamål och verksamheten i övrigt att dryftas. Vi får bl.a. tillfälle att diskutera en gemenskapshelg under hösten som kyrkorådet beslutat anordna
Notera att man för att ha rösträtt måste har erlagt sin medlemsavgift till Föreningen S:t Markus församling i Lund. Denna uppgår till 20 kr.     

Varma hälsningar, I Kristus, Patrik T

-------


Kära vänner,

Vi närmar oss slutet på år 2012. Det innebär att vår församling snart kan lägga sitt sjätte verksamhetsår bakom sig. Efter en samling på Filippi år 2006, som samlade medkristna som önskade förmiddagsgudstjänster på Bibelns och den lutherska bekännelsens grund som komplettering till annat församlingsliv i staden, hölls vår första gudstjänst i Stångby bibliotek (tidigare Stångby församlings prästgård) söndagen 11/2 2007. Snart började vi samlas till huvudgudstjänst varje sön- och helgdag i olika lokaler: Filippi, Frälsningsarméns kyrksal, Estniska huset, IOGT:s samlingslokaler på Bantorget 5, St. Thomas katolska skola och sedan ett par år EFS-kapellet på Biskopsgatan 10. År 2008 tog vi namnet S:t Markus församling i Lund med en avsikt att, från att ha varit en del av Lutherstiftelens verksamhet, nu framträda som en församling med ansvar för ekonomi, administration etc. Evangelisten Markus associeras med glädjen att få berätta om Jesu livsgärning, om korsets evangelium (Guds rike segrar här på jorden inte minst där det möter motstånd och framstår som svagt och oansenligt), missionsiver och – med tanke på att lejonet enligt traditionen är symbolen för Markusevangeliet – bekännarmod. Detta är ideal som kan verka inspirerande på vår gemenskap.

Efter högmässan söndagen den 7/10 högtidlighölls femårsjubiléet av uppstarten med gemensam måltid, samvaro och avslutande andakt på Gårdstånga Nygård. Stort tack till familjen Appell och alla andra som på olika sätt bidragit till denna samling.

Annat som inträffat sedan förra församlingsbladet är att vår gemenskap och Kristi kyrka har fått ta emot en ny medlem: Lördagen 4/8 upptogs Tilda Rasmussen i Guds folks gemenskap genom det Heliga dopet. Med tacksamhet mot Herren ber vi om Guds rika välsignelse för Tilda och hennes familj.

Teol. (och jur.) kand Andreas Karlgren har ju kallats att tjäna vår församling som präst. Efter prästexamen inför Missionsprovinsens konsistorium i maj, vigdes han lördagen 13/10 till Ordets ämbete. Högtiden, som leddes av Missionsbiskop Roland Gustafsson, ägde rum i Kvillebäckens kyrksal Lyktan i Göteborg. Vid gudstjänsten, som samlade nästan 250 personer, prästvigdes även Niclas Olsson och Henrik Vestergård. (Niclas skall starta upp församlings-verksamhet i Biskopsgården – Göteborg -, och Henrik tjänstgöra som pastorsadjunkt i Stigen och i Elsebergskyrkan - Uddevalla). Vi önskar Andreas - med familj! – välkommen till vår församling, nu som pastorsadjunkt, med bön om att hans tjänst skall bära rik frukt.

Den 17/10 samlades vi till detta läsårs första bibelstudium. Sammankomsten ägde rum hemma hos Erik och Ingrid Kalin. Ämnet – som bestäms från gång till gång - var det allmänna och det särskilda prästämbetet. Nästa bibelstudium blir onsdagen den 7/11. Vi fortsätter där vi slutade förra gången, och kommer då även att tala om hur man kan se Guds nåd som tillräknad (för Jesu skull) respektive ingjuten, och om betydelsen av dessa skilda synsätt.

Vi samlas nu till veckomässa en onsdagskväll i månaden kl.18.30 i EFS-kapellet. Årets två återstående veckomässor äger rum d. 7/11 och d. 7/12. Tills vidare fortsätter vi, som framgår, att samlas till gudstjänst på Biskopsgatan 10 och Bantorget 5. Då vi är på Biskopsgatan börjar barnen på Filippi där Ulrika övar körsång med dem under gudstjänstens första del.

Beträffande parkeringen på IOGT gäller att vi kan bruka fyra platser på innergården: 1, 2 och utrymmet närmast ytterväggen till vänster om plats 1, samt den inre av platserna vid inkörseln.

Till sist noteras att vi vid Rådslaget 30/9 bl.a. beslutade att inhandla ett antal ex. av ”Den Nya sången” (som komplettering till psalm-boken), samt att pastor skall föra en inofficiell medlemsförteckning.

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes delaktighet vare med er alla! Patrik T